Class of 2022


Aakancha Thapa

Aaraj Bhattarai

Aayush Karki

Alina pathak

Anjana Shrestha

Ankit Sharma

Arpan Dhakal

Avipsha Shahi

Kishor majhi

Kristina Maharjan

Kushal Aryal

Mirash poudel

Neha Shrestha

Nishan karki

Nishesh Thakuri

Poonam Khatri

Prarambhika Khadka

Reeshesh Thapa

Sandesh Sapkota

Shrijal Khanal

Srijan pyakural

Sushobhan ghimire-