Archive for the ‘Activities 2014/15’ category:

The Software Club­ – MEETING

The Software Club­ – MEETING

Published on: Sep 20 2015 by Administrator - Leave a Comment
TITLE: The Software Club MEETING DATE: 07/29/2015 TIME: 2:30 2:55 PM PARTICIPANTS Biplav Shrestha, Yashin Shekh, Munmun Shrestha,Subigya Kumar Nepal,Bishan Bhandari,Bikash Sapkota ABSENTEES Manish...
The Software Club­ – MEETING

The Software Club­ – MEETING

Published on: Aug 07 2015 by Administrator - Leave a Comment
TITLE: The Software Club­ MEETING with Rudra Sir DATE: 07/03/2015 TIME: 2:10­ 2:35 PM PARTICIPANTS Abhishek Gupta, Subigya Kumar Nepal, Bhisan Bhandari, Bikash...
The Software Club- MEETING

The Software Club- MEETING

Published on: Aug 07 2015 by Administrator - Leave a Comment
TITLE: The Software Club- MEETING DATE: 07/01/2015 TIME: 2:20- 3:10 PM PARTICIPANTS Abhishek Gupta, Biplav Shrestha, Yashin Shekh, Munmun Shrestha, Manish Dangi ABSENTEES Subigya...
The Software Club- MEETING

The Software Club- MEETING

Published on: Aug 07 2015 by - Comments Off on The Software Club- MEETING
TITLE: The Software Club­ MEETING DATE: 06/24/2015 TIME: 2:30­ 2:55 PM PARTICIPANTS Abhishek Gupta, Biplav Shrestha, Yashin Shekh, Munmun Shrestha,Manish Dangi ABSENTEES AGENDA •...
The Software Club- MEETING

The Software Club- MEETING

Published on: Aug 07 2015 by - Comments Off on The Software Club- MEETING
TITLE: The Software Club- MEETING DATE: 21/06/2015 TIME: 2:20- 3:10 PM PARTICIPANTS Abhishek Gupta,  Biplav Shrestha, Yashin Shekh, Munmun Shrestha, Manish Dangi ABSENTEES Subigya...
The Software Club- MEETING

The Software Club- MEETING

Published on: Aug 07 2015 by Administrator - Leave a Comment
TITLE: The Software Club- MEETING DATE: 04/22/2015 TIME: 2:30- 2:55 PM PARTICIPANTS Abhishek Gupta, Subigya Kumar Nepal, Bhisan Bhandari, Bikash Sapkota, SumanThapa,...
DeerCoders Season 7 Session 3

DeerCoders Season 7 Session 3

Published on: Aug 07 2015 by Administrator - Leave a Comment
TITLE: DeerCoders Season 7 Session 3 DATE: 07/15/2015 PARTICIPANTS:  Prayush Shrestha, Mallika Bhattrai, Anuska Maharjan, Biplav Shrestha, Suman Maharjan ,...
DeerCoders Season 8 Session 4

DeerCoders Season 8 Session 4

Published on: Aug 07 2015 by Administrator - Leave a Comment
TITLE: DeerCoders Season 8 Session 4 DATE: 07/08/2015 PARTICIPANTS: Shreyansh Lodha, Sabin Pathak, Utkrista KC, Navaraj Poudel, Rakesh Shrestha, Asmita Bista,...
DeerCoders Season 8 Session 3

DeerCoders Season 8 Session 3

Published on: Aug 07 2015 by Administrator - Leave a Comment
TITLE: DeerCoders Season 8 Session 3 DATE: 07/01/2015 PARTICIPANTS: Shreyansh Lodha, Sabin Pathak, Utkrista KC, Navaraj Poudel, Rakesh Shrestha, Asmita Bista,...
DeerCoders Season 8 Session 2

DeerCoders Season 8 Session 2

Published on: Aug 07 2015 by Administrator - Leave a Comment
TITLE: DeerCoders Season 8 Session 2 DATE: 06/24/2015 PARTICIPANTS: Shreyansh Lodha, Sabin Pathak, Utkrista KC, Navaraj Poudel, Rakesh Shrestha, Asmita Bista, Amun...